Šta je GENOME-WIDE neinvazivni prenatalni test (NIPT)?

„Genome - wide neinvazivni prenatalni test NATIVA omogućava ne samo otkrivanje najčešćih hromosomskih aneuploidija, već i otkrivanje rijetkih autosomalnih aneupoidija (RAAs), kao i klinički značajnih parcijalnih delecija i duplikacija (CNVS) veličine ≥7 Mb. Većina ovih trisomija je neodrživa i dovodi do gubitka trudnoće. Međutim, u mozaičnom obliku one mogu opstati i rezultati kongenitalnim malformacijama, intelektualnim poteškoćama, zastoju u rastu i razvoju, nepovoljnim ishodom trudnoće, kao i fetalnom uniparentalnom disomijom”

-  profesor Yuval Yaron,  Direktor Jedinice za prenatalnu genetsku dijagnostiku u Medicinskom centru Tel Aviv Sourasky. 

Do sada jedino moguće kariotipom, ova metoda pruža rješenje za otkrivanje patogenih varijanti broja kopija (CNV). Iako se mnogi manji CNV-ovi u konačnici mogu klasificirati kao varijante nejasnog značaja, gotovo svi CNV veličine ≥7 Mb bit će klasifikovani kao patogeni, čak i kod fetusa bez uočljivih malformacija. 

Da li su autosomalne trisomije rijetke?

Sa genome-wide NATIVA NEXT, rijetke autosomalne trisomije su važne i ne tako rijetke.

Nativa prenatalni test

Illumina sekvencioniranje cjelokupnog genoma

Drugi prenatalni testovi

Tehnologija targetiranog sekvencioniranja genoma

Zahvaljući svjetskom lideru u sekvencioniranju Illumina je uz pomoć licencirane tehnologije omogućila najveći napredak u prenatalnom testiranju, pružajući visoko osjetljive i specifične odgovore o zdravlju hromosoma bebe - bez rizika povezanih s invazivnim postupcima, poput amniocenteze ili biopsije horionskih resica (CVS).

Validiran za testiranje već od 10. sedmice trudnoće, test je pokazao superiorne rezultate senzitivnosti i specifičnosti za većinu prevalentnih trisomija.

Prednost -Stroži i optimizovan pristup sekvencioniranju

NATIVA neinvazivni prenatalni test (NIPT) koristi snagu masovnog paralelnog sekvencioniranja (MPS) duž cijelog genoma. Najdublji pristup sekvencioniranju u industriji u kombinaciji s visoko optimiziranim algoritmom daje jasniji, pouzdaniji odgovor nego druge metode (SNP, ARRAY, targetirano sekvencioniranje).


Nauka dubljeg sekvencioniranja

Sekvencioniranje na nižem nivou zahtijeva korištenje procjene fetalne frakcije (ff) kao kompenzacija za slabiju snagu sekvenciranja. Bez procjene frakcije, incidenca lažno negativnih rezultata bi bila klinički neprihvatljiva te bi rezultirala većim brojem odbacivanja uzorka i odloženim vremenom prispjeća rezultata.

NATIVA test ima najniži procenat neuspješnih analiza (manje od 0,1%) zato što ne zavisi od postotka fetalne DNK.

Zašto je to bitno?

Fetalna frakcija ne predstavlja nezavisan indikator za rizik za aneuploidije i ne koristi se izolovano kao metrika kvaliteta uzorka.

U poređenju sa ostalim tehnologijama prenatalnog skrininga, NATIVA zahvaljujući inovativnim metodama i algoritmu je jedini test baziran na CE IVD ceritifkovanoj NGS tehnologiji za svaku fazu analize u procesu u Europi.

Sekvencioniranjem cijelog genoma bebe, NATIVA daje rezultat kada je fetalna frakcija i niža od 4%. 

Performanse testa 

MOĆ NATIVA TESTA

Jasan i precizan rezultat

Opcije rezultata testiranja za autosomalne hromosome mogu biti: aneuploidije nisu detektovane, aneuploidije su detektovane.

Rezultati analize spolnih hromosoma mogu biti: aneuploidije nisu detektovane, aneuploidije su detektovane.

Dok su opcije rezultata za mikrodelecije: mikrodelecije nisu detektovane, mikrodelecije su detektovane.

Preporuke i mišljenja medicinskih udruženja 

Američki koledž ginekologa i obstretičara preporučuje da se svim ženama, bez obzira na dob, preporuči prenatalno otkrivanje aneuploidija, putem skrining metoda ili invazivne dijagnostike. Uvođenjem NIPT-a, medicinska udruženja su podržala primjenu kod žena sa visokim rizikom za prisustvo aneuplodija kod bebe. 

Žene koje se smatraju u kategoriji visokog rizika imaju jednu ili više indikacija: 35 godina i više, Ultrazvučni pronalasci koji upućuju na povećan rizik od aneuploidije, Historiju prethodnih trudnoća sa trisomijama, Pozitivan dabl I tripl test, balansirana Robertsonova translokacija sa povećanim rizikom za trisomiju 13 ili 21.

Takođe, prateći publikacije koje opisuju performance NIPT testa kod populacije niskog ili bez rizika, medicinska udruženja takođe podržavaju NIPT za analizu fetalnih aneuploidija kod svih trudnica.  

Američki koledž ginekologa i obstetričara (ACOG) i Društvo za fetalnu medicine (SMFM)

“Skrining testovi za aneuploidije su dostupni sada svim trudnicama u svim trimestrima trudnoće. Među njima su testovi prvog trimestra, triple, quad i penta skrining testovi, NIPT i ultrazvučni skrining kao poseban skrining test. 

Internacionalno društvo za prenatalnu dijagnostiku (ISPD)

Sljedeće opcije protokola trenutno se smatraju prikladnim: skrining slobodne cirkulišuće fetalne DNK (NIPT) kao primarnog testa namijenog svim trudnicama.

Američki koledž Medicinske Genetike i Genomike (ACMG) 

Neinvazivni prenatalni skrining uz pomoć slobodne cirkulišuće fetalne DNK (cell free DNA) se brzo integrisao u prenatalnu skrb od inicijalne izjave Američkog koledža medicinske genetike i genomike (ACMG) 2013. godine. Novi dokazi snažno ukazuju da NIPS može zamijeniti tradicionalni skrining za Down, Edwards, Patau sindrom kroz spektar starosti majke, za kontinutitet gestacijske dobi počev od 9-10 sedmice.

FAQ pitanja

Da li senzitivnost i specifičnost testa variraju u zavisnosti od toga u kojoj je sedmice trudnoće urađen test?

Ne. Test daje isti rezultat u svakoj sedmici trudnoće. To je potvrđeno u kliničkoj studiji u kojoj je NIPT upoređivan sa standardnim skriningom aneuploidija. Studija je uključivala uzorke trudnica između 8 i 39 sedmice trudnoće.

Da li će prethodna trudnoća sa aneuploidijom uticati na rezultate NIPT naredne trudnoće?

Ne. Slobodno cirkulišuća DNK nestaje iz krvotoka majke nekoliko sati nakon porođaja (prekida trudnoće). Stoga slobodno cirkulišuća DNK iz prethodne trudnoće, bilo da je beba imala aneuploidiju ili ne, neće uticati na NIPT rezultat naredne trudnoće.

Da li se test može raditi kod blizanačke trudnoće?

Da, test se radi i za blizanačku trudnoću od 10. sedmice trudnoće.

Da li se NATIVA test može raditi kod trudnoća nastale potpomognutom oplodnjom (vantjelesna oplodnja), uključujući i doniranje jajne ćelije?

Da, NIPT koji koristi tehnologiju sekvencioniranja cjelokupnog genoma (NATIVA test) se ne zasniva na sličnostima/razlikama između fetalne i majčine DNK i može se koristiti kod vantjelesne oplodnje, uključujući i doniranje jajne ćelije.

Kada se test može najranije uraditi tokom trudnoće?

Test se može uraditi već od 10. sedmice trudnoće.

Za koliko dana se dobijaju rezultati testa?

Rezultati testa se dobijaju za 5 do 7 radnih dana od datuma prijema uzorka u laboratoriju.

Kolika je stopa neuspjelih testova? 

NATIVA test u poređenju sa ostalim NIPT testovima ima najmanju stopu neuspješnih testova (0.1%).

Šta uraditi ukoliko dođe pozitivan test kod Vaše pacijentice?

Iako NATIVA test pokazuje visoku preciznost kod otkrivanja trisomija 21,18,13, te nisku stopu lažno pozitivnih rezultata, svaki pozitivan nalaz neinvazivnog prenatalnog testa (NIPT-a) treba biti upućen na amniocentezu ili biopsiju horionskih resica.

Da li je potrebna informisana saglasnost za izvođenje testa?

Da. Nakon detaljnog informisanja trudnica će odlučiti da li će raditi test i koji. Pacijenti moraju potpisati informisanu saglasnot, u kome se nalaze sve informacije vezane za test, analizu, preciznost i ograničenja testa.

Koja su ograničenja NATIVA testa?

NATIVA test nije za utvrđivanje zdravstvenih problema fetusa, niti je dijagnostički test za sve moguće promjene na hromosomima. Uz pomoć ovog testa ne možete saznati da li beba ima neke fizičke anomalije ili genetska oboljenja. Rezultat „Aneuploidije nisu detektovane“ nije garancija apsolutnog zdravlja fetusa.

Šta može da poremeti rezultate NATIVA testa?

NATIVA prenatalni test analizira potpune hromosomske aneuploidije. Postoji mala vjerovatnoća da se rezultati testa ne odnose na hromosome bebe, već na hromosomske promjene posteljice (tzv. izolovani mozaicizam posteljice) ili majke (tzv. hromosomski mozaicizam majke) i postoji mala vjerovatnoća da test može pokazati lažno pozitivne ili lažno negativne rezultate.